Skip navigation

Tag Archives: anuradhapura

s1/80   ƒ4.9   ISO 400

 

s1/125   ƒ5.2   ISO 400

 

s1/250   ƒ4.6   ISO 200

s1/500   ƒ4.0   ISO 100

s1/250   ƒ7.1   ISO 100